Miesięczne archiwa: kwiecień 2018

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA

DZIEŃ MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO

Ks. Edmund Kałas MSF został zamordowany w Mauthausen. Złożył ofiarę ze swego życia w obronie wiary, posłuszeństwa i wierności Kościołowi i Zgromadzeniu MSF. Ks. Franciszek Dera MSF przytoczył list naocznego świadka męczeństwa Ks. Kałasa. Naoczny świadek, Francuz był ateistą, nie miał nic wspólnego z wiarą w Boga.

Czytaj więcej ›NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego

 

„Odkrywamy zwłaszcza, że powołanie chrześcijańskie ma zawsze wymiar proroczy. Jak świadczy Pismo Święte, prorocy są posyłani do ludu w sytuacji wielkich niedostatków materialnych oraz kryzysu duchowego i moralnego, aby w imieniu Boga skierować słowo nawrócenia,

Czytaj więcej ›NIEDZIELA BIBLIJNA

„Rozpoczynamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por.

Czytaj więcej ›NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Fran­ciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma klu­czowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą,

Czytaj więcej ›Zmartwychwstanie znaczy Niepodległość

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana dał nam siłę do wyzwolenia od zła. To jest nasza katolicka i chrześcijańska niepodległość. Granica pomiędzy dobrem i złem wyznaczoną Miłością, która nie ma granic. To jest nasza radość, że bez względu na to jak daleko zabrniemy w zło, Bóg będzie nas ścigał Miłością.

Czytaj więcej ›Top