NOWENNA DO JMJ

Pieśń:

0 Chryste, światło niebios i ludzi wieczna nadziejo,
Przychodząc do nas zechciałeś rodzinnej zaznać miłości.

Maryjo, łaski skarbnico, jedynie Ty zasłużyłaś,

By tulić Pana w ramionach i karmić piersią matczyną.

Józefie, stróżu Dziewicy i Patriarchów potomku,

Wcielony Bóg Cię nazywał zaszczytnym ojca imieniem.

Niech cnota, która rozkwitła wśród ścian Waszego domostwa,

Uświęci nasze rodziny i przeniknie obyczaje.

Refren:

Jezu, Maryjo, Józefie. Jezu, Maryjo, Józefie.

Oświecajcie nas, Dopomagajcie nam, I ratujcie nas,

Święta Rodzino!

Kapłan:

NAJŚWIĘTSZA RODZINO, z wielką ufnością przycho­dzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie liczymy też na nasze zasługi i dobre uczynki, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką. Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Ro­dziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w któ­rej każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpie­niach.

Prośby:

Św. Rodzino, prosimy Cię, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowuje­my Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci dzieci porzucone, zdemoralizowane i zaniedbane, a dzieci naszych rodzin powierzamy Twojej opiece. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie chorzy i prosimy o zdrowie dla członków naszych rodzin. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite, a prosimy o zachowanie jedności w naszych rodzinach. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, a prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszych rodzin. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, a prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego  w naszych rodzinach. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie. Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, przedstawiam Ci moją osobistą prośbę i błagam o jej wysłuchanie… Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Modlitwa: Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie ro­dziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiąz­kom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i po­zwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w nie­bie. Amen.

 Pieśń:

Rodzino Święta, wśród rodzin jedyna,

Cnoty wszystkimi pobłogosławiona;

Tyś godną była, Boga mieć za Syna.

Tyś naszych rodzin przykład i obrona.

 

Maryjo, Matko, w łaski przebogata,

Bądź naszym matkom wzorem i ostoją;

Niech pomoc Twoja życie im przeplata,

Niech w Twoim sercu smutki swe ukoją.

 

Józefie święty, mężu sprawiedliwy,

Którego Bóg sam ojcem swoim zowie,

Spraw to, ach, spraw to, opiekunie tkliwy,

By Twym przykładem jaśnieli ojcowie.

 

NAJŚWIĘTSZA RODZINO, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:

Za to, że jesteś zawsze z nami, Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i po­kornego. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że troszczysz się o nasz chleb codzienny. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uświęcasz nasze życie codzienne. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że jesteś źródłem naszej radości. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas uczciwości w pracy. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielko­duszności wobec bliźnich. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu od­powiedzialnych zadań życiowych. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Modlitwa:

Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i prowadź szczęśliwie po dro­gach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w niebie. Amen.

Pieśń:

RODZINĄ BOŻĄ jesteśmy, Błogosław Jezu pracę i sny,

Daj zgodę, blask miłości Twej. Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej.

Kto się uniży jak dziecię, kto złoży w Bogu nadzieje swą,

Ten w sercu Boży pokój ma, I wszędzie znajdzie rodzinny dom.

Rodziną Bożą jesteśmy, nikt nie jest obcy, każdy nam brat.

Daj, Jezu, nam zrozumieć to, że trzeba dobrem zwyciężać zło.

Akt oddania:

Kapłan: O dobry Jezu, który przez Swoje niewypo­wiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzin­nego życia, Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś

Wszyscy: Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

Kapłan: Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały.

Wszyscy: Chroń je łaskawie, ratuj je w niebezpieczeń­stwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im mocy, aby mogły wytrwać w naślado­waniu Twej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

Kapłan: O Maryjo, Matko Najmilsza,

Wszyscy: Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Kapłan: Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie.

Wszyscy: Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby Ona jest przedstawiła Jezusowi Chrys­tusowi. Amen.

Pieśń:

Rodzino Święta, wspomagaj nas,

Rodzino Święta, wspomagaj nas,

W pracy, znoju, i na każdy czas. (3 razy).

KORONKA  do Najświętszej Rodziny /w zakładce KORONKA wersja śpiewana/

(do odmawiania na różańcu)

Kapłan: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Wszyscy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi…

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Boże­mu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Kapłan: Jezu, Maryjo, Józefie —

Wszyscy: Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. (10 razy)

Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi… Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi…

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże— zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże — zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne — zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi   — wspomagaj   nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona, — wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeń­stwa i miłości synowskiej,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich ro­dzin,wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci wspomagaj nas.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc — zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenia umysłu i serca, — zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od oziębłości w służbie Bożej, — zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od szukania przyjemności i wygód światowych, — zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od przywiązania do dóbr ziemskich, — zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od pragnienia próżnej chwały,zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od złej śmierci, — zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych, — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę, — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez prace i trudy Wasze, — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez modlitwy i milczenie Wasze, — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez doskonałość czynów Waszych, — wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — prze­puść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wy­słuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmi­łuj się nad mami.

  1. V. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
  2. R. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wza­jemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pieśni

Jezus, Maryja, Józef: To wszystko, to cały świat,

To jasny sen mej duszy, najcichszych marzeń kwiat.

Jezus, Maryja, Józef: Wzór cudny boskich cnót,

 Przez ciszę Nazaretu do nieba drogi skrót.

Jezus, Maryja, Józef: Przewodni gwiazdy blask,

Spełnienie pragnień wieków i nadmiar Bożych łask.

Jezus, Maryja, Józef: Nic nad to — pełny dar,

 Radość i moc dni życia, Miłości świętej czar.

Jezus, Maryja, Józef: Światło ostatnich chwil…

Rodzino Święta proszę: nad śmiercią mą się schyl.

Rodzino Święta, proszę, bądź w życiu mym przykładem.

 Niech za Twym idę śladem, z rodziną całą mą.

Ty spraw, byśmy w pokoju, w jedności zgodnie żyli.

Od Ciebie się uczyli pracować, modlić się.

Z pokorą niech tu znosim swe krzyże, trudy, znoje.

Niech nam cierpienia Twoje głęboko w duszy tkwią.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top